www.kstmmr.com
KST News About KST Contact KST Careers KST Exhibition News  
 
   - A   + A
Search :

KST ကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ တြင္စတင္တည္ေထာင္ၿပီးရိုးသားမႈ၊စည္းလံုးမႈ၊အရည္အေသြးေကာင္းမြန္းမႈ၊ ဆန္ သစ္တီထြင္မႈ၊ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈစသည့္အေတြးအေခၚမ်ား ျဖင္႔ခံယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ ကၽြမ္းက်င္ ေသာ နည္းပညာပိုင္း၊အဆင္႔အတန္းၿမွင္႔တင္ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္လာ ျခင္းေၾကာင္႔ ယခုတြင္ကမၻာေပၚတြင္မွာ Cold terminal ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမွာထိပ္တန္းေနရာကို ရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ KST အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ တီထြင္သည့္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားသည္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုအဆက္မျပတ္ လံုးလ၀ရိယျဖင္႔ အားထုတ္ခဲ႔ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈနည္း ပညာ၏ အခက္အခဲမ်ားကို ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လြန္နိုင္ၿပီးျမန္ဆန္ေသာ၊ျပင္းထန္ေသာ၊ တိက်ေသာ”  ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ Customer မ်ားႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ KST ကိုတဟုန္းထိုးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစ၍ ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးမားဆံုးေသာ ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရံုတစ္ရံု အျဖစ္ပါ၀င္ေစခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နည္းပညာ ပိုင္းအဆက္မျပတ္ျမင့္မားေစျခင္းေၾကာင္႔ တီထြင္မႈ ျမင့္မားေသာ အဖြဲ႔အစည္းကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး KST ၏ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ Automotive Connectors, High Current Power Connector, Mobile Communication Connector , Wiring Equipment အစရွိသည့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေနရာတိုင္းရပ္တည္ႏိုင္ ေစျခင္းသည္ခိုင္မာေသာ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ နည္းပညာရွိျခင္း ကိုေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။


KST သည္ 2013 ခုႏွစ္ တြင္ထိုင္းနိုင္ငံ၌ The First Sales Force ကိုျဖစ္ေပၚ ေစ၍ ယံုၾကည္မႈ၊ ခိုင္မာေသာ အဖြဲ႕အစည္းတိုျဖင္႔  Customer Service ကိုဦးထိပ္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္ ေၾကာင္႔ ယေန႔ထိတိုင္ အေရာင္းစခန္းမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ေနရာအႏွံအျပားသာမက ASEN နိုင္ငံမ်ားတြင္၌ ၀င္ေရာက္ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

KST သည္ ကမၻာေပၚမွာ ပထမတန္းစား ထုတ္ကုန္ႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြး ၀န္ေဆာင္မႈ ပိုင္း ကိုထိပ္ဆံုး အဆင္႔မွာ ရပ္တည္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရံုျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ Customer  မ်ားသည္  Home appliances , Electrical appliances  , Motor , Electricity , Machine Tool , Mechinery , Industry , Electronic , Communication , Meter , Computer , Railway , Ship, Car & Machine Ring အစရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ Leading Enterprises လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္ ။ KST အဖြဲ႔ ၀င္မ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင္႔  Costomer  မ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးကိုဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ၿပီး Customer  မ်ား ႏွင္႔ ေရရွည္လက္တြဲ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ကိုယံုၾကည္ခံယူ ထားပါသည္ ။


တရုတ္နိုင္ငံမွကားေစ်းကြက္အရိွန္အဟုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် Automotive terminals & Automotive  connectors သည္  KST ၏အဓိကအေရးပါေသာ အေရာင္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ အျဖစ္ရပ္ တည္ခ့ဲပါသည္ ။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ Customer  မ်ားသည္ Car speed Limit processing plant & Automotive electronics supporting plant တြင္း၌ စုစည္းေနပါသည္ ။ ျပင္းထန္ေသာ ေစ်းကြက္ၿပိဳဆိုင္ မႈႏွင့္ကုန္ က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်မႈဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ KST  သည္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ သည့္အခ်ိန္တြင္ Customer မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီပူေပါင္းခိ်တ္ဆက္ၿပီးထိုေသဒ၏ လုပ္ငန္းဦး တည္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ။ တစ္ၿပိဳင္တည္း Suzhou ကို Automotive connector production base သတ္မွတ္ၿပီး ISO / TS16949 စနစ္ျဖင္႔ Anti-error mechanism ကို အသံုးျပဳ၍ အရည္းအေသြး မျပည့္မီေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားမျဖစ္ေပၚ ေစရန္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္ ။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္အတြက္ Statistical techniques ကိုအသံုးျပဳျခင္း ၊ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း ၊ Inventory turnover period & minimum inventory ကိုအာမခံျခင္း ၊ အရည္အေသြးကုန္က်မႈ စရိတ္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ၊ မလိုအပ္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း ၊ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေပၚ တင္းက်ပ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို Customer မ်ာအားျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ။


 

 


 

 

Taiwan headquater

Thailand office 

 

 
   
www.kstmmr.com KST NewsAbout KSTContact KSTCareers KSTExhibition News
  Web hosting | website builder |䫵ٻ by ninenic ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
K.S.TERMINALS (THAILAND) CO.,LTD.
499/5 Moo13 Soi.Kingkeaw 25/1 , Kingkeaw Rd.
Tambol Rajadeva
Tel : 0813737267
Email : leeshaowen@gmail.com